Lektura prawa raczej nie jest przyjemne, ale minimum znajomości w tej dziedzinie to wręcz obowiązek

przez | 10 lipca 2021
Pojęcie kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. ZUS ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także ustalić kapitał początkowy niezależnie w dowolnym czasie, przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Kapitał początkowy jest liczony każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

w pracy

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
W momencie dostarczenia wniosku wraz z dołączonymi do wniosku właściwymi dokumentami, o ustalenie kapitału początkowego (sprawdź to), Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna procedurę, której wynikiem jest wydanie decyzji administracyjnej „o ustaleniu wartości kapitału początkowego”. Do ustalenia kapitału początkowego konieczne są dokumenty m.in. poświadczające okresy zatrudnienia i wysokość zarobków sprzed 1999 roku.

Rygorystyczne wymagania, dotyczące wymogów formalnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, głównie odnoszą się do pracodawców. Aby wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór (wejdź tu), było skuteczne, pracownik też musi przestrzegać pewnych reguł. Nie wszystkie umowy (zobacz de minimis) można rozwiązać za wypowiedzeniem. Takim postępowaniem pracownik może rozwiązać umowę zawartą na okres próbny i umowę terminową. Inne postępowanie prowadzi się w sytuacji umów zawartych na czas określony. Zamysłem tego rodzaju porozumień jest bowiem zapewnienie trwałości stosunku pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą przez okres, na jaki umowa (zobacz jednoosobowa działalność gospodarcza a śmieci 2020) została ustanowiona. W związku z tym regułą jest, że umowy na czas określony pracownik nie może wymówić . Jedyny wyjątek dotyczy porozumień zawartych na czas dłuższy niż sześć miesięcy, w których strony zawarły klauzulę możliwości wypowiedzenia jej. Umowy podpisywane na okres krótszy ni 6 miesięcy nie mogą zawierać takiego postanowienia.

Problem: umowa zlecenie a działalność gospodarcza (zobacz tutaj) pojawia się nie od dziś. Przedsiębiorcy zazwyczaj mają kłopot w tym temacie i popełniają błędy obliczając zysk nieprawidłowo. Niekiedy zdarza się tak, że osoby zatrudniając się na umowę zlecenie czy dzieło, wykonują w tej branży także działalność gospodarczą. Generalnie każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, musi odprowadzać w związku z tym składki emerytalne, zdrowotne i rentowe.

W przypadku kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie pracuje na podstawie zawartej umowy zlecenia, może nie uiszczać obowiązkowych składek społecznych z racji prowadzonej działalności gospodarczej, tylko ze zlecenia. W większości przypadków zależy to jednak od dochodu osiąganego z takiej umowy.