Za czas wyjazdu służbowego pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę, diety, oraz refundacja kosztów z tytułu przejazdu, noclegów, dojazdów środkami komunikacji lokalnej, czy różnych udokumentowanych wydatków ustalonych przez pracodawcę odpowiednio do umotywowanych potrzeb. Za aprobatą pracodawcy pracownik może odbyć podróż służbową pojazdem niebędącym własnością pracodawcy. Należy się mu wtedy refundacja kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za kilometr przebiegu, wyznaczoną przez pracodawcę.

KPiR

Autor: David G
Źródło: http://www.flickr.com
Rozliczenie delegacji pracownika państwowej, albo samorządowej placówki sfery budżetowej definiuje prawo. Dla innych pracowników wysokość należności definiuje się w układzie zbiorowym pracy, albo statucie wynagradzania, a jeżeli takie nie obowiązują, w umowie o pracę – Okres delegacji pracującego to nie tylko czas pobytu w miejscowości, do jakiej pracownik – rezerwuj kwatery w Łodzi – został skierowany, lecz także czas przemieszczania się pracownika w celu dotarcia do wskazanej miejscowości i powrotu z niej. Jeżeli pracownik (https://www.workservice.pl/o-nas) nie ma zagwarantowanych darmowych noclegów, posiada prawo do zwrotu kosztów hotelu, bądź noclegu w odmiennym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Podział środków trwałych jest usystematyzowanym zbiorem przedmiotów majątku stałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych, również badań statystycznych – W KŚT za główną jednostkę rejestrów przyjmuje się osobny fragment majątku trwałego realizujący ustalone zadania w czasie produkowania produktów i świadczenia usług. Może być nim budowla, urządzenie mechaniczne, lub pojazd mechaniczny. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za jednostkowy przedmiot obiektu zbiorczego, jakim może być grupa przewodów rurociągowych, bądź skład latarni jednego typu wykorzystywanych na obszarze zakładu, ulicy, osiedla, grupy komputerowe.

kalkulator

Źródło: www.morguefile.com
Kalkulator VATu umożliwia określić wartość produktów i usług w liczbie netto, bądź brutto, w zależności od tego, która z wartości jest znana. Przepisy nie dyktują zakresów, od której kwoty powinien być on wyliczony – kśt. W wyliczeniach uwzględniane są wszystkie ustawowo przypisane współczynniki VAT.