Obowiązki a także odliczenia podatników na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na podatnika obowiązek płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co istotne, musi regulować te składki w określonym czasie. Jeżeli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego następstwa i uiścić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z zaliczką, która nie została opłacona w terminie. Kiedy płatnik nie dotrzyma określonego ustawą terminu, regulowana po terminie kwota powinna być powiększona o należne odsetki za zwłokę.