Jakie uprawnienia przysługują osobom osiedlającym się w Polsce przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

przez | 9 stycznia 2022
Obecny kierunek migracyjny obywateli różnych przynależności państwowych pomiędzy państwami, chociażby za pracą sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców. W czasie swojego przebywania w kraju, większość składa do krajowych urzędów podania o status uchodźcy. Wnioski o stały pobyt lub też wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci stacjonujący w kraju co najmniej raz w życiu, muszą mieć kontakt z urzędami, które rozstrzygają o ich istotnych życiowych zagadnieniach. Kwestie załatwiane przez pracowników administracji publicznej dotyczą zgody na pobyt. Dotyczą również kwestii kwaterunkowych, spraw rozliczania się z urzędem skarbowym, kwestii korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że cudzoziemcy, przed urzędami posiadają właściwe prawa, które w znacznym stopniu powielają się z przywilejami należący się polakom.

Pomimo tego z uwagi na brak świadomości w tym temacie, oraz z braku umiejętności czy wręcz bardzo nieznaczną umiejętność posługiwania się jeżykiem polskim oraz ze względu na ogólną niepewność cudzoziemców co do własnej funkcji wśród polaków, nie żądają poszanowania własnych uprawnień. Jednym z zasadniczych uprawnień przysługujących cudzoziemcom w łączności z organami administracyjnymi jest prawo do informacji. Przywilej do informacji jest interpretowane dość szeroko. Prawo do informacji polega na obowiązku organów do informowania stron o toku sprawy sądowej. Prawo gwarantuje możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Organy publiczne, mają obowiązek udzielania informacji o należnych sposobach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w trakcie postępowania. Przywilej do informacji to również przywilej dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu wniosku o o zgodę na otrzymanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy muszą wiedzieć, że takie podanie może być sporządzone w języku narodowym osoby składającej wniosek. Natomiast akta sprawy służące za potwierdzenie w prowadzonej sprawie o wydanie wizy przez pracownika konsulatu, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Uwierzytelnianie dokumentów może być wykonane przez wykwalifikowane instytucji tłumaczeń. Oznacza to, że w takiej sytuacji uwierzytelnienie dokumentów – poświadczeń w toku postępowania jest po stronie obcokrajowca. Na terytorium Polski, cudzoziemcom przysługuje prawo obsługa prawna firm wrocław ochrony. Mogą oni starać się o azyl. W toku prowadzonej sprawy o azyl, obcokrajowcom potrzebny jest biegły, który musi przełożyć na język polski, podania napisane w języku obcym. Dopiero w trakcie postępowania organ prowadzący, zapewnia darmową pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla składającego wniosek. Zobacz więcej: .

Także decyzja, wynik postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o sposobie i czasie złożenia odwołania, powinny być przekazane wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym oraz pisemnie. Bezpłatny dostęp do biegłego przysługuje także cudzoziemcowi, w przypadku gdy ten zawiadamia o fakcie narodzin dziecka lub informuje o śmierci a nie może nawiązać porozumienia z urzędnikiem urzędu stanu cywilnego ani mową, ani pisemnie.