Czy znasz prawo pracy?

przez | 19 maja 2022
Prawo pracy to dział prawa, który odnosi się do stosunków pracy między pracodawcą a pracownikiem oraz obejmuje regulacje odnoszące się do organizacji pracodawców i pracowników, sporów zbiorowych, a także udziału pracowniczego i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Serwis ma na celu upowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które profesjonalnie zajmują się problemami wchodzącymi w zakres takiego działu prawa, jakim jest prawo pracy.

biuro

Autor: Igor Stawiarski
Źródło: http://www.flickr.com

Podstawowym przepisem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Jeżeli poszukujesz interesujących informacji na opisywany temat, odwiedź kancelaria komornicza mokotów nas, a na pewno znajdziesz ciekawe fakty.

Pracownik to osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest komórka organizacyjna, nawet bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Przepisy dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy są jednak nie tylko w kodeksie, ale także w dodatkowych aktach prawnych, które na ogół posiadają albo zwrócenie prosto do właściwych regulacji kodeksu pracy, albo stanowią, że regulacje kodeksu są stosowane do spraw nimi nie uregulowanych.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowę na etat zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania wyznaczonej pracy. Rozwiązanie zaś umowy o pracę następuje na mocy obopólnej zgody stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem przedziału czasowego wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron z ustaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem wykonania pracy, dla której wykonania była zawarta.

praca

Autor: Fabian Linzberger
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy organizację i porządek pracy oraz wiążące się z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy konkretnie ustala prawa i obowiązki pracowników. Regulamin pracy wchodzi w życie kiedy miną 2 tygodnie od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób wyznaczony u danego pracodawcy, a obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie z nim pracownika przed rozpoczęciem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę winno być złożone na piśmie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien przekazać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest natychmiast wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być zależne od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy dawane jest w formie papierowej.