Certyfikacja BRC jako gwarancja dobrej jakości i bezpieczeństwa produktów oferowanych w naszych sklepach

przez | 1 grudnia 2022
Nowa obowiązująca w całej Europie dyrektywa maszynowa z 2010 r. przekształciła specyfikacje odnoszące się do bezpieczeństwa maszyn. Współcześnie znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej certyfikacja i możliwości rynkowe maszyn zależą od produktów związanych z bezpieczeństwem.

Dyplom

Autor: AFS-USA Intercultural Programs
Źródło: http://www.flickr.com
Obsługiwanie instalacji procesowych lub maszyn związana jest z dużym ryzykiem dla człowieka, maszyn i środowiska. Celem nowej dyrektywy jest obniżenie ryzyka zranienia ciała w czasie obsługi maszyn. Oczywiście zwiększa to także dostępność maszyn i systemów, co z kolei dodatnio wpływa na wskaźnik całkowitego kosztu posiadania TCO. Dzisiaj w punktacji komponentów zawsze uwzględniane jest dotyczące ich prawdopodobieństwo.

Instalacje związane z bezpieczeństwem mają co najmniej zminimalizować ryzyko dotyczące maszyn i urządzeń. Stosując należyte środki, zapewnić trzeba bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń i systemów sterowania w połączeniu z pętlami bezpieczeństwa, aby unikać problemów, identyfikować je i szybko je rozwiązywać. Dodatnim skutkiem minimalizacji ryzyka jest wyraźny wzrost dostępności maszyn i instalacji technologii procesowych.

Badania wytrzymałościowe (wejdź tutaj) to zakres

dodatkowe informacje

Autor: Michael Coté
Źródło: http://www.flickr.com

wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w surowcach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. Badania wytrzymałościowe materiału są jego mechaniczną właściwością, określającą zdolność materiału do przeciwstawiania się naciskowi sił zewnętrznych, które wywołują przejściowe lub trwałe jego odkształcenie a nawet zniszczenie. Badania wykonuje się wykorzystując dużo różnorodnych metod. Wynika to z konieczności określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się materiału poddawanego różnym rodzajom obciążenia, jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie czy ścinanie, a również niektórym ich kombinacjom. Różne warunki pracy materiałów generują dodatkowo konieczność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, stosowania różnych szybkości obciążenia, a dla uwzględnienia wpływu temperatury otoczenia robienia prób w temperaturach różnych od temperatury otoczenia, co dobrze powiększa ilość możliwych wariantów.

Certyfikacja BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, gdyż został wypracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych. Certyfikacja (sprawdź więcej) BRC określa serię wymagań, które winna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Do tych wymogów należy:
– posiadanie systemu HACCP,
– posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych,
– wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
– posiadanie opisu zapakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami,
– opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej,
– szkolenie personelu z opracowanych procedur.