Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

przez | 10 lipca 2021
Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny szacowania ryzyka i wartości obecnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Z reguły zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W naszym kraju, aby być wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wykształcenie wyższe, opinię o niekaralności co do przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) oraz udokumentowany roczny staż zawodowy pod kierunkiem aktuariusza.

praca aktuariusza

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy aktuarialne odbywają się co najmniej 2 razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie 4-częściowego egzaminu, którego każda część składa się z 10 pytań które obejmują 1 blok tematyczny z każdego z czterech bloków tematycznych. Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiada za wycenę zobowiązań wobec klientów jak i konstruowanie produktów w taki sposób, aby poziom rezerw jak i strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tych zobowiązań. Podstawowymi obszarami działań zawodowych aktuariusza są wycenianie produktów ubezpieczenia – szacowanie składki, profilu zyskowności oraz ustalanie szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; szacowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), rynkooraz (odkryj stronę) (zw. z papierami wartościowymi oraz wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową klientów) oraz operacyjnego.

Ponadto również ustalanie oraz kontrolowanie polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o metodykę Embedded Value oraz AV; kalkulacja podstawowych części które wpływają na wzrost Embedded Value, które są podstawą oceny wartości dodanej, która pochodzi z aktywności zarządu firmy. Aktuariusz zatem określa, kwantyfikuje i szacuje ryzyko. W szczególności obejmuje to wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w TU oraz Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, kontrolowanie aktywów które zabezpieczają te rezerwy, analizy statystyczne, kreowanie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, śledzenie poziomów podstawowych parametrów finansowych jak i wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp (tutaj uzyskasz więcej informacji).