Czym jest konkurencja

przez | 20 listopada 2021
Aktem nieuczciwej konkurencji, według ustawy, jest zachowanie niezgodne z normą prawną lub dobrymi zwyczajami , jeżeli zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy lub użytkownika . W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku kroku nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego to dobra zostały w ten sposób naruszone (lub choćby tylko zagrożone) może sprawę zgłosić do sądu z przewidzianymi ustawą żądaniami . Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji, grozi więc między innymi odpowiedzialność cywilna.

Dalszym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest proces z żądaniem o usunięcie następstw zabronionych działań. Znak towarowy i prawo autorskie to dwa nierozerwalne elementy o które trzeba zadbać. Czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą , jest działanie sprzeczne z normą prawną lub dobrymi zwyczajami , jeśli zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku zachowania nieuczciwa konkurencja, przedsiębiorca, którego interes został w ten sposób naruszony (lub (zobacz secretclient) chociażby tylko zagrożony) może wnieść pozew do sądu z przewidzianymi przez ustawę roszczeniami. Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji np nieuczciwa konkurencja w reklamie, zagraża zatem między innymi odpowiednia kara .

Domowe dokumenty pod ręką!

Autor: mBox
Źródło: mBox

Kolejnym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z wymaganiem o naprawę skutków zabronionych posunięć . Jak wiadomo, znak towarowy stanowi bardzo cenny składnik majątkowy właściciela. Nie powinien przeto nikogo zdumiewać fakt, że przedsiębiorcom bardzo zależy na jego ochronie . Jest ona możliwa i najpełniej realizowana dzięki  prawu (Poszukujesz pomocy prawnej? Polecamy – rozwód adwokat artur żarnowski lublin) ochronnemu na znak towarowy, który to znak przedsiębiorca może uzyskać podczas przebiegu rejestracji.

Zabezpieczenie ochrony bierze się wprost z aktu prawnego , który mówi , że „Przez zdobycie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. To, czy znak towarowy podlega ochronie na niwie prawa autorskiego zależy w większości od kształtu znaku. Ze względu na kryterium percepcji wyróżnia się znaki słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe i kombinowane. Znak towarowy to materialne dobro niematerialne , które podlega ochronie głównie na mocy przepisów prawa własności przemysłowej oraz normom odnoszących się do zwalczanie nieuczciwej konkurencji.